VEKALET BİLGİLERİ 2018-10-15T11:52:01+03:00

VEKALET BİLGİLERİ

Vekaletname Bilgilerim
İzmir Barosu Avukatlarından
Emre ŞAHİN
Hasan Tahsin Vergi Dairesi
TC Kimlik No : 22771918704
Çınar Mah. Fatih Cad. No:23/1 (Stadyum Metro Durağı Yanı) Çiçek Plaza Kat:2 Ofis:201 Bornova / İzmir

Leh ve aleyhime açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı  T.C. Mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat, tarik ve suretle beni temsile, haklarımı korumaya temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün işlemleri takip etmeye, sonuçlandırmaya, dava açmaya, gerektiğinde yeniden dava açmaya, gereken dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, davayı temyize, Yargıtay, Danıştay ve idari, mali ve yargı kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, karar düzeltilmesi talebinde bulunmaya,  tanıkları dinletmeye ve şikayette bulunmaya, tekrarına mahal verilmemesini ihtarla adının itiraz hakemliği listesine tekrar kaydedilmesine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde dava açmaya, bu davaları takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve reddine, keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya, icra takiplerinde pey sürmeye, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, HMK ve CMK’nun ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, CMK gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, adli sicil kaydımı ve arşiv bilgilerimi talep edip almaya, mal beyanında bulunmaya, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle, birlikte veya ayrı ayrı vekaleti ifaya mezun ve yetkili olmak üzere , … Barosu Avukatlarından (Sicil No:………), …………Cad. No : ………., …………adresine mukim,………Vergi Dairesi…….,sicil numaralı mükellefi Avukat …….(T.C Kimlik No: ………….)’ı vekil tayin ettim. ………yılının……….ayının obeşinci günü.(../../….)

VEKALET VEREN:

VEKALET ÖRNEĞİ İNDİR